O NAS            KONTAKT
KONKURSY

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W RADZIEJOWIE

OGŁASZA CZTERY KONKURSY :

 

 

 

 

  KONKURS FOTOGRAFICZNY
  im. ZBIGNIEWA ZASADY

pt.  „ MIASTECZKA  i  WSIE
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”

 

 

 

RADZIEJOWSKI KONKURS  PLASTYCZNY
  pt. „BAJKOWE  KUKIEŁKI”

na wykonanie  kukiełki/pacynki przedstawiającej

dowolną postać bajkową

 

 

 

KONKURS LITERACKI
pt. „ BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

 konkurs literacki na napisanie własnej książki.

 

 

 

   Powiatowy Konkurs    
Recytatorski i Plastyczny

pt. „ABECADŁO Z PIECA SPADŁO…”

czyli wierszyki o literkach

 

 

 

 

REGULAMINY KONKURSÓW PONIŻEJ.

 

**********************************************************

 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADYpod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.pt.  „ MIASTECZKA  i  WSIE
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”

 
REGULAMINCele konkursu

- kształtowanie świadomości geograficzno-historycznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.


Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, nr telefonu i adres e-mail, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„ MIASTECZKA  i  WSIE
 POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu od 01.02.2018r. do 30.09.2018r.

6.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.Terminy:

Czas trwania konkursu

01.02.2018 - 30.09.2018r.
 (decyduje data stempla pocztowego).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2018r.Przewiduje się jedynie osobisty odbiór nagród.

– Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

– Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:


– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

w dziale KONKURSY.

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

 

RADZIEJOWSKI KONKURS  PLASTYCZNY
–  „BAJKOWE  KUKIEŁKI”Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. F. Becińskiego w Radziejowie

 


ogłasza KONKURS pt. „BAJKOWE KUKIEŁKI”


na wykonanie  kukiełki/pacynki przedstawiającej

dowolną postać bajkowąCelem konkursu jest:


* propagowanie bajek i baśni,
* przybliżenie i zainteresowanie  literaturą ,
* tworzenie atmosfery do zabawy z utworami literackimi,
* pobudzenie wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej,
* radość i satysfakcja z tworzenia dzieła plastycznego.


Założenia Konkursu:


Konkurs adresowany jest do dzieci  w następujących kategoriach wiekowych:


I – dzieci od 4 do 8 lat,
II – dzieci  od 9 do 13 lat


Założeniem Konkursu jest przygotowanie  pracy w postaci  kukiełki lub pacynki.
Musi mieć ona formę przestrzenną i przedstawiać dowolnie wybraną postać bajkową.
Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł bajki oraz  imię i nazwisko dziecka, które wykonało pracę oraz nazwisko opiekuna.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.


Termin nadsyłania prac : prace  należy dostarczyć

do 15 kwietnia 2018 r.


do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie.


Ogłoszenie wyników nastąpi w Tygodniu Bibliotek (maj),

o dokładnym terminie poinformujemy.

Dla uczestników przewidujemy nagrody i dyplomy!
Wszelkie informacje o konkursie – 54 285 3280

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

Chcesz zostać bajkopisarzem, weź udział w Konkursie!!!


KONKURS LITERACKI
- „ BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
ogłasza konkurs literacki na napisanie własnej książki.Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych

w następujących kategoriach wiekowych:


•    I kategoria – kl. I-III
•    II kategoria  - kl. IV-VICele Konkursu:


- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności 
- stworzenie własnej bajki
- promocja czytelnictwaZadaniem uczestników  jest:


– stworzenie własnej książki – temat dowolny.
-  forma papierowa, płaska, pisana  i ilustrowana ręcznie , format dowolny.
-  książka ma zawierać okładkę, stronę tytułową, tekst i/lub ilustracje - bajki 
   wymyślonej  przez uczestnika. 
- pracę należy podpisać na odwrocie – imię i nazwisko uczestnika, szkoła, telefon.


Termin nadsyłania prac  - 30 marca 2018r.


Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Radziejowie


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  23 kwietnia 2018r.,  godz. 10.00
 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.Dla zwycięzców czekają nagrody! Dyplom dla każdego uczestnika w konkursie oraz prezentacja wszystkich książek w bibliotece.

 

 

 

 

************************************************************

 

 


    Regulamin Powiatowego Konkursu     
Recytatorskiego i Plastycznego


      „ABECADŁO Z PIECA SPADŁO”     
  
                                                     
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i Plastyczny
dla dzieci kl.”0”


pt. „ABECADŁO Z PIECA SPADŁO…” czyli wierszyki o literkachCele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0” z terenu powiatu radziejowskiego.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut.
Liczba dzieci ograniczona do 5 osób.Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.Przewidywany termin imprezy – 10 maja 2018r. (CZWARTEK) , godz. 9.00


Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych. 


Do 23 kwietnia 2018 r. należy dostarczyć prace plastyczne.


Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne  swego udziału do 23 kwietnia 2018 roku (pod numer  tel. 54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwisk  uczestników, opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.


Dla uczestników przewidujemy nagrody.            
Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u Pani Karoliny Ćwikły  w Oddziale dla Dzieci Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.